skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által
ellátott feladatokról, tevékenységről

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának legfőbb feladata, hogy a Magyarországon honos román nemzetiség érdekeit védje és képviselje a törvények által meghatározott keretek között. Külön figyelmet fordít a román anyanyelv, valamint a magyarországi románság kulturális értékeinek és identitásának megőrzésére, fejlesztésére és támogatására. Szoros kapcsolatra és együttműködésre törekszik az állam illetékes szerveivel, a román nemzetiségi szószólóval, a helyi román nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal.

A román nemzetiség önazonosságának, kultúrájának és nemzeti hagyományainak megőrzése, ápolása és továbbadása érdekében szorosan együttműködik a hazai románság egyesületeivel, nevelési, oktatási intézményeivel, egyházával, kulturális intézményeivel és minden egyes tagjával, aki e célkitűzéseket magáénak vallja.

Magyarország Alaptörvényének megfelelően az Önkormányzat részt vesz Magyarország állami, politikai és társadalmi intézményrendszerének kiépítésében, megerősítésében, így különösen a magyarországi nemzetiségek fennmaradásához nélkülözhetetlen kulturális autonómia megvalósításában saját nevelési, oktatási és kulturális intézményekkel.

Az önkormányzat jogi személy. Az államháztartás részeként törzskönyvi jogi személy. Legfőbb

szerve a közgyűlés. Az önkormányzat feladat- és hatásköreit a közgyűlés a rendes vagy

rendkívüli ülésén gyakorolja. Az önkormányzatot az elnök képviseli.

A közgyűlés szervei az elnök, az elnök-helyettesek, a bizottságok, a tanácsnok és a hivatal.

Az önkormányzat által ellátandó feladat- és hatásköröket a működése alapjául szolgáló jogszabályok és ágazati jogszabályok határozzák meg, működésének részletes szabályait  Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Back To Top