skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

Tájékoztató a 2022. évi népszámlálás legfőbb tudnivalóiról

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a népszámlálási feladatok ellátását és szeretnénk ennek jelentőségét közvetíteni a román nemzetiségi honfitársaink felé, a települési nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek felé. Célunk, hogy folyamatos együttműködéssel jól felkészültek legyünk a népszámlálás kezdetére.

A népszámlálás kiemelt célja

A népszámlálás 10 évenkénti lebonyolítása a társadalmi és gazdasági élet különböző szegmenseihez nyújt információkat, a különböző szakpolitikai döntéseket meghatározó adatok elemzésére ad lehetőséget. A mi szempontunkból a nemzetiségi léttel, az anyanyelv használatával és az önazonosság vállalásával kapcsolatos szempontok a legfontosabbak. Ezért rendkívül fontos, hogy a népszámlálás során, a Magyarországon élő természetes személyekről felvett adatok valós, megbízható és minél árnyaltabb képet mutassanak a hazánkban élő nemzetiségek helyzetéről. Fontos, hogy minél több nemzetiségi identitású személy szabadon és tudatosan vállalja nemzetiségi önazonosságát. A népszámlálási adatok nemcsak az állam, hanem az adott nemzetiségi közösség számára is fontos információkkal szolgálnak a népesség számának változásáról, sajátosságairól a jövő tervezését illetően.

A 2022-es népszámlálás nemzetiségi kérdései

– Melyik nemzetiséghez tartozónak érzi magát? (nemzetiséghez való tartozás- KULCS kérdés!)

  • Az előző nemzetiségen kívül tartozik más nemzetiséghez?

-Mi az anyanyelve?

-Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ általában?

A kérdőíveknek lesznek nemzetiségi nyelvű változatai is, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. A népszámlálás során kötelező az adatszolgáltatás, de a nemzetiségre vonatkozó kérdések tekintetében az adatszolgáltatás önkéntes. Az általános nyelvismeretre vonatkozó adatok kötelezően megválaszolandó kérdések. Rendkívül fontos tudni, hogy ha bármelyik kérdésre valaki igennel válaszol, és megjelöli az adott nemzetiséget, akkor beleszámítódik az adott nemzetiség létszámába, a nemzetiséghez tartozás megállapítást nyer.

Mindnyájunk érdeke, hogy a közösségünkhöz tartozók minél nagyobb számban vállalják román identitásukat. Célunk a válaszadási hajlandóság növelése. Hangsúlyozni kell, hogy hátrányos megkülönböztetés senkit nem érhet identitásának vállalása miatt, ennek érdekében a személyes és a különleges adatok magas szintű jogszabályi és technikai védelme biztosítva lesz. Kiemelt cél, hogy a lehető legtöbb helyen, településen a népszámlálási feladatok végrehajtása során román nemzetiségű személy is részt vegyen. A közösség tagjainak közvetlen kapcsolatuk van egymással, így a bizalom erősíthető, a települési nemzetiségi önkormányzatok és a helyi román civil szervezetek képesek mobilizálni a közösséghez tartozókat, és a passzívak félelmeit eloszlatni.

Lebonyolítás – Módszertan

Az adatfelvétel – az elmúlt népszámlálásokhoz képest – 2022. évben kizárólag elektronikus úton történik.

Fontos, hogy a népszámlálásban mindannyian részt kell vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény szerint kötelességünk is.

Kérdőívet kell kitölteni

  • mindenkiről, aki Magyarországon él (0 éves kortól);
  • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak;
  • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk, ezért minden háztartásban ki kell tölteni egy lakáskérdőívet és természetesen annyi személyi kérdőívet, ahányan a lakásban laknak.

A jogszabály előírja, hogy az adatrögzítés pillanatában az informatikai rendszer elvégzi az adatok álnevesítését.  Az adatok álnevesítését a kérdőív véglegesítésekor automatikus módon, vissza nem fejthető alfanumerikus kód segítségével végzi majd el a rendszer.

A nemzetiségi adatok vonatkozásában nem történik összekapcsolás az adminisztratív adatforrásokkal az adatfeldolgozás során. A kitöltés módszertana szerint, lehetséges internetes önkitöltés vagy – interjús módszer (tábla gépen – előnye, hogy nem lehet az adott kérdéseket átugrani).

Kérdőívek kitöltése

Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.

  1. A 2022-es népszámlálás során lehetőség nyílik arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségnek interneten önkitöltéssel tegyünk eleget.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a tényleges élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben. A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett, egy 12 jegyű belépési kód is található. Ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet. A népszámlálásban mindenki számára kötelező a részvétel, a kérdőívek kitöltése törvényi kötelezettség. A nemzetiségi adatok tekintetében azonban az adatszolgáltatás önkéntes, ezért külön kell majd nyilatkozni arról, hogy kíván-e válaszolni a nemzetiségi kérdésekre, csak ezután teszi fel a gép a 3 kérdést.

  1. Interjús módszer – ennek során kiemelt szerepük lesz a számlálóbiztosoknak, akik az adatfelvétel tényleges lebonyolítói lesznek.

Az interjús módszert csak azon személyekkel szemben fogják alkalmazni akik nem éltek az önkitöltés módszerével. A számlálóbiztosok külön oktatáson fognak részt venni és kötelesek lesznek a válaszadókat tájékoztatni. Tehát laptoppal/táblagéppel az adott személy otthonában történik majd az adatfelvétel. Kiemelten fontos, hogy a jogszabály lehetővé teszi, hogy azokban a számlálókörzetekben, ahol jelentősebb számú nemzetiség él, ott a számlálóbiztos kiválasztása erre való tekintettel is történjen. Ennek jelentősége, hogy az így kiválasztott személy ismeri a nyelvet, a közösség tagja, ismeri a szokásokat, az önkéntes válaszadás így könnyebben elérhető.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának javaslatai a népszámlálás felkészülésével kapcsolatban:

– tájékoztató kampányokat kell végeznünk.

– ösztönöznünk kell a közösség tagjait az önkéntes internetes adatszolgáltatásra.

– nyújtsunk technikai, személyi segítséget mindazok számára akik nem feltétlenül rendelkeznek internetes ismeretekkel, természetesen az adatvédelmi szabályok teljes körű betartása mellett!

– ösztönözzük a közösség tagjait, hogy számlálóbiztosként vegyenek részt a munkában!

A népszámlálás időtartama

Október 1. – október 16.: Internetes önkitöltés

A háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. A kitöltést egyedi belépési kód segítségével tudják elvégezni. Az egyedi belépési kódokat postán juttatják el a háztartásoknak.

Október 17. – november 20.: Számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat

Azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel. Nem használnak papír kérdőíveket, a számlálóbiztosok tabletek segítségével rögzítik a válaszokat.

November 21. – november 28.: Pótösszeírás a települési jegyzőnél

Pótösszeírás keretében a népszámlálásból addig kimaradóknak a települési jegyzőt felkeresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Adatfeldolgozási folyamat: 2023. november 28-ig tart.

 

További információk:

www.nepszamlalas2022.hu

Back To Top