skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

civil szerveztek, egyházi szervezetek és települési nemzetiségi önkormányzatok

részére

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)  a civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzata (a továbbiakban: szabályzat) alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg.

A pályázat célja:

A Közgyűlés a nemzetiségi közélet fejlesztése érdekében pályázatot ír ki a román nemzetiségi kultúra, és közművelődés, az oktatás-nevelési és egyházi tevékenység, a román nemzetiségi hagyományápolás, valamint az egészséges életmód, sport és esélyegyenlőség támogatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek, Magyarország területén működő egyházi szervezetek, települési nemzetiségi önkormányzatok, valamint jogi személyiség nélküli civil közösségek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
 • a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
 • a pályázat nevét,
 • az igényelt támogatás célját, az igényelt összeget,
 • a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,
 • a pályázati cél  megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok köre:

 • a civil szervezet alapdokumentumának másolata, működése alapját szolágló irat másolatát,
 • a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatokat írásban, egy példányban kell benyújtani, a meghatározott mellékletek egyidejű becsatolása mellett.

Hiányos pályázat esetén hiánypótlásnak helye nincs, a pályázó az adott évi pályázati eljárásból kizárásra kerül.

A pályázatokat 2020. augusztus 31.  napjáig lehet benyújtani a Gyula, Eminescu u. 1. szám alatt, vagy ezen a címen postai úton.

A pályázat elbírálásának rendje, határideje:

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés bírálja el, az önkormányzati bizottságok előzetes véleménye alapján.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • az évente rendezett programok, rendezvények száma,
 • a programon, rendezvényen résztvevők száma
 • a megvalósításhoz a pályázó rendelkezik-e önerővel,
 • a megvalósítás a román nemzetiséghez tartozók nagy számát elérő-e,
 • előnyt élvez az a program, rendezvény, amely a román nemzetiséghez tartozók nagy számát éri el.

A Közgyűlés a pályázati határidő lejárta után a soron következő ülésén dönt.

A támogatott szervezetekkel támogatási szerződést kell kötni.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni. A jogosulatlan vagy rendeltetéstől eltérően felhasznált támogatási összeget vissza kell fizetni.

A támogatással kapcsolatos további információkat a szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

 

Gyula, 2020. június

Kozma György

      elnök

 

 

 

 

 

Back To Top