Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj

FELHÍVÁS

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára
a 2018/2019. tanévre

Letölthető dokumentumok:

pdf icon1 Felhívás

pdf icon1 Igénylőlap

pdf icon1 Szabályzat

pdf icon1 Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

pdf icon1 Leporelló

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) a román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit tájékoztatja az MROÖ Közgyűlésének a Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 132./2018. (IX. 22.) számú határozata alapján az alábbi ösztöndíj-lehetőségről:

1. Az ösztöndíj célja: a román nemzetiségi óvodapedagógus képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt létesített román nemzetiségi óvodapedagógus hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, román nemzetiségi óvodapedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse a 2018/2019 tanév első és második szemeszterében a helyi román nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi román nemzetiségi egyesület ajánlása alapján.

 

2. Az ösztöndíj forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény, illetve Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény alapján a Miniszterelnökség által kiállított Támogatói Okiratban biztosított keretösszeg.

 

3. Az ösztöndíjra jogosult: az alábbiakban felsorolt román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést biztosító felsőoktatási intézmény első évfolyamos nappali, esti vagy levelező képzési formában, alapszakon vagy szakirányú továbbképzési szakon (kiegészítő) román nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat folytató magyar állampolgár hallgató,

GFF-PK

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas

 

4. Az igénylés benyújtása: a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézetéhez (továbbiakban: Iskolaközpont Pedagógiai Intézete) címezve (1062 Budapest, Lendvay utca 22.) kell benyújtani a pályázati felhívásban szereplő igénylőlapon, egy példányban papíralapon a következő mellékletekkel:

a) a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás;

b) a helyi román nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi román nemzetiségi egyesület ajánlása (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem román nemzetiségi önkormányzat, sem román nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél);

c) nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

5. Az igénylés benyújtásának határideje: jelen felhívás közzétételét követő 20. nap

 

6. A benyújtott igénylések alapján - az MROÖ elnökének javaslata alapján - a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke dönt az ösztöndíj odaítéléséről, és az ösztöndíjasok névsorát közzéteszi az MNOÖ és MROÖ honlapján. Ezzel egyidejűleg az ösztöndíjassal ösztöndíjszerződést (a továbbiakban: szerződés) köt.

 

7. Az igénylés elbírálásának határideje: 30 nap.

 

8. Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki:

a)    a fentiekben felsorolt román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási intézmény aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója,

b)    a felhívás 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta.

9. Az ösztöndíj mértéke hallgatónként és havonta:

9.1. a 2018/2019. tanév első szemeszterében (2018. szeptember – 2019. januárig – 5 hónap időtartamra):

a.) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó

b.) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó

9.2. a 2018/2019. tanév második szemeszterében (2019. február. – 2019. júniusig – 5 hónap időtartamra):

a.) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén:

·         nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó

·         esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó

b.) Jó tanulmányi átlag (3,50 felett) esetén:

·         nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó

·         esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó

c.) Az előző félév sikeres teljesítése (3,50 alatt) esetén:

·         nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó

·         esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó

amely összeg a lezárt félév végén első alkalommal 2019. február 28-ig egy összegben, 2019. március 1-jétől havonta kerül folyósításra.

 

10. Az ösztöndíj időtartama: tíz hónap, és a hallgatói jogviszony alatt a 2018/2019. tanév első és második szemeszter végéig tart.

 

11.  Az ösztöndíj folyósításának feltétele:

a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés,

b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete részére történő benyújtása (az előző félév lezárását követő 8 napon belül), mely szerint a hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult.

12. Az ösztöndíj folyósításának módja: átutalással a hallgató által a szerződésben megadott lakossági folyószámlára.

 

13. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó-mentes.

 

14. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.

 

15. A hallgató az ösztöndíj szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a Támogató által az 1. pontban meghatározott cél érdekében:

a)    a román nemzetiségi óvodapedagógus képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;

b)    román nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;

c)      az oklevél megszerzését követően román nemzetiségi köznevelési intézménnyel – óvoda – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az ösztöndíjat folyósították, amelynek létesítéséről a Támogatót 8 napon belül tájékoztatja;

d)    tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén szervezett román nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák;

e)     adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást ad a Támogatónak.

16. Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetétől az alábbi elérhetőségeken:

     cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.

     telefon: 06 1 308 7867

     e-mailcím: nemzetisegiosztondij@udpi.hu

Gyula, 2019. év január hó 10. nap

 

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.