Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

Aktuális híreink

Magyarország a te­rü­le­tén élő nem­ze­ti­sé­gek tá­mo­ga­tá­sá­val kö­ve­ten­dő pél­dát sze­ret­ne mu­tat­ni más kor­má­nyok szá­má­ra, hogy a vi­szo­nos­ság el­ve alap­ján ha­son­ló­an tá­mo­gas­sák a te­rü­le­tü­kön élő ma­gyar ki­sebb­sé­get - mond­ta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) nem­ze­ti­sé­gi és ci­vil tár­sa­dal­mi kap­cso­la­to­kért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­ká­ra ked­den Gyulán, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Hozzátette, az el­múlt két év­ben a Magyarországon élő nem­ze­ti­sé­gek tá­mo­ga­tá­sá­ra for­dít­ha­tó ke­ret is a két­sze­re­sé­re, 8 mil­li­árd fo­rint­ra nőtt.

Fülöp Attila kö­zöl­te: a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata idén 150 mil­lió fo­rin­tos ext­ra tá­mo­ga­tást kap a 160 gyer­mek ok­ta­tá­sát vég­ző bat­to­nyai óvo­da és ál­ta­lá­nos is­ko­la fel­újí­tá­sá­ra. A csa­lád és az egy­há­zak mel­lett az is­ko­lák je­len­te­nek erős össze­kö­tő kap­csot a ma­gyar­or­szá­gi ro­mán fi­a­ta­lok szá­má­ra - fo­gal­ma­zott.

A he­lyet­tes ál­lam­tit­kár utalt ar­ra, hogy 2011-ben ez volt az el­ső ok­ta­tá­si in­téz­mény, amely­nek a fenn­tar­tá­sát a ro­mán ön­kor­mány­zat át­vet­te, az­óta össze­sen nyolc is­ko­lát tar­ta­nak fenn.

{youtube}0NWK7FGaQvQ{/youtube}

Kreszta Traján ro­mán nem­ze­ti­sé­gi szó­szó­ló a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón el­mond­ta: jó kap­cso­la­tot ápol­nak a ma­gyar kor­mány­zat kép­vi­se­lő­i­vel, a szó­szó­lói in­téz­mény 2014-es lét­re­ho­zá­sa pe­dig so­kat se­gí­tett a nem­ze­ti­sé­gek­nek, ugyan­is így nem­csak a tör­vé­nyek vé­le­mé­nye­zé­sé­re van le­he­tő­sé­gük, ha­nem részt ve­het­nek a tel­jes tör­vény­al­ko­tás fo­lya­ma­tá­ban, és tör­vény­kez­de­mé­nye­zé­si jo­guk is van. Szijjártó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter nyi­lat­ko­za­tá­ra utal­va, mi­sze­rint új len­dü­le­tet kell ad­ni a ma­gyar-ro­mán együtt­mű­kö­dés­nek, Fülöp Attila el­mond­ta: a ma­gyar kor­mány az itt élő nem­ze­ti­sé­gek­nek adott tá­mo­ga­tá­sok­kal és in­téz­ke­dé­sek­kel, így a szó­szó­lói in­téz­mény lét­re­ho­zá­sá­val, a nem­ze­ti­sé­gi ön­kor­mány­za­tok tá­mo­ga­tá­sá­val, az ok­ta­tá­si in­téz­mé­nye­ket fenn­tar­tó nem­ze­ti­sé­gi ön­kor­mány­za­tok kü­lön fi­nan­szí­ro­zá­sá­val, va­la­mint az össze­sen 8 mil­li­árd fo­rin­tos ke­ret­összeg­gel pél­da­ér­té­kű­en tá­mo­gat­ja az itt élő nem­ze­ti­sé­gi­e­ket.

GALÉRIA >>

"Mindannyiunk ér­de­ke, hogy bő­vebb iden­ti­tás­tu­dat­tal ren­del­ke­ző or­szág­ban él­jünk"- fo­gal­ma­zott, hoz­zá­té­ve, hogy re­mé­nyei sze­rint ez kö­ve­ten­dő pél­da más or­szá­gok kor­má­nyai szá­má­ra is.

Kreszta Traján sze­rint az or­szá­gos ro­mán ön­kor­mány­zat híd sze­re­pét tölt­he­ti be a két or­szág vi­szo­nyá­nak ja­ví­tá­sá­ban.

Az MTI kér­dé­sé­re vá­la­szol­va a nem­ze­ti­sé­gi szó­szó­ló el­mond­ta: a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola te­le­pü­lé­si ön­kor­mány­zat ál­ta­li át­vé­te­lét el­hi­bá­zott lé­pés­nek tart­ja, ugyan­is ah­hoz az ál­lam­ház­tar­tá­si, a nem­ze­ti­sé­gi és a köz­ok­ta­tá­si tör­vényt is mó­do­sí­ta­ni kel­le­ne, el­len­ke­ző eset­ben nem lesz biz­to­sí­tott az in­téz­mény fi­nan­szí­ro­zá­sa.

Méhkeréken de­cem­ber kö­ze­pén tar­tot­tak nép­sza­va­zást ar­ról, hogy a ro­mán nem­ze­ti­sé­gi te­le­pü­lé­si ön­kor­mány­zat a 2016/2017-es tan­év­től kez­de­mé­nyez­ni fog­ja az ok­ta­tá­si in­téz­mény fenn­tar­tói jo­gá­nak át­vé­te­lét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (Klik). A he­lyi nép­sza­va­zá­son a vá­lasz­tás­ra jo­go­sult 1824 ál­lam­pol­gár kö­zül 948-an sza­vaz­tak az át­vé­tel mel­lett, 39-en el­le­ne.

Kreszta Traján sze­rint a méh­ke­ré­ki egy át­ala­kult ön­kor­mány­zat, és nem ne­vez­he­tő iga­zi ro­mán nem­ze­ti­sé­gi ön­kor­mány­zat­nak. Hozzátette: je­len­leg úgy­ne­ve­zett vé­le­mé­nye­zé­si el­já­rást foly­tat­nak, ugyan­is több szü­lő is meg­ke­res­te őket, hogy sze­ret­nék, ha az or­szá­gos ro­mán ön­kor­mány­zat ven­né át az is­ko­lát, és ti­zen­há­rom­ból ki­lenc pe­da­gó­gus is ezen a vé­le­mé­nyen van - mond­ta.

Az or­szá­gos ön­kor­mány­zat ál­tal át­vett in­téz­mé­nyek mind­egyi­ké­ben nőtt a gye­rek­lét­szám - je­len­tet­te ki. A nem­ze­ti­sé­gi szó­szó­ló sze­rint most a méh­ke­ré­ki ön­kor­mány­zat­nál - amely­nek több tag­ja az or­szá­gos ro­mán ön­kor­mány­zat mun­ká­já­ban is részt vesz - "pat­tog a lab­da".

(MTI)
Az estet Czeglédiné dr. Gurzó Mária kétnyelvű ünnepi köszöntője nyitotta meg
Tánc, ének, hegedűjáték, valamint zenés irodalmi összeállítás is szerepelt a Nicolae Balcescu Román Gimnázium végzős diákjai által tartott szalagavató ünnepségen. A február 6-án a Román Kulturális Központba érkező vendégek azokat a középiskolai tanulmányaik tetőpontjához érkezett végzős diákokat ünnepelték, akik néhány hónap múlva, az érettségi vizsgákat követően az iskolából az élet iskolájába lépnek át.
1bb
Szalagtűzés a gyulai Nicolae Balcescu Román Gimnáziumban 
Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba 

A tanintézmény hagyományainak sorába illeszkedő alkalom ünnepélyességet fokozta, hogy már a hivatalos program megkezdése előtt a vendégek az épület különböző pontjaira elhelyezett kivetítőkön tekinthették meg a maturánsok életének legfontosabb pillanatait megörökítő gyermekkori fotókat és iskolai életképeket.

A vetített képek és a végzősök ünnepi szalagtűzése előtt igazgatói köszöntő, valamint a 12/A és a 12/B osztály tanulóinak műsora szórakoztatta a jelenlévőket.

Czeglédiné dr. Gurzó Mária

Az estet Czeglédiné dr. Gurzó Mária igazgatónő kétnyelvű ünnepi köszöntője nyitotta meg, melyben a végzősöket szellemi, erkölcsi és életfilozófiai bölcseletekkel indította el a felnőtté válás útján.

Az igazgatónő arra biztatta az ünnepelteket, hogy legyenek bátrak, és kíváncsiságukkal, szívük melegével, valamint értelmük fényével hódítsák meg az előttük álló ismeretlen, nagybetűs életet.

– Árnyékos és rögös úton is tekints a fény felé. Szeress, mosolyogj, és ragyogj. Lásd meg a szépséget a körülötted lévő dolgokban: a gyermekévek emlékeiben, a barátságban, a szerelemben, a tanulmányokban épp úgy, mint a művészetekben vagy a tudományokban. Halld meg elődeid bölcsességeit, szeretteidnek a tanításait és mindazt, amik emberséget adnak. Legyél képes szépen, bölcsen élni az életet és szembenézni minden nehézséggel – kívánta útravalóul a mintegy ötven végzősnek Czeglédiné dr. Gurzó Mária.

Ezt követően az ünnepeltek örökérvényű igazságokat tartalmazó, zenés irodalmi összeállítású műsorokkal kedveskedtek a vendégeknek.

Elsőként a 12/A osztály műsora volt látható, melyet az iskola igazgatónője állított össze, a zenei aláfestést pedig Patkás György zenetanár biztosította. Ezután a 12/B osztály zenés-táncos-verses összeállítása következett. A dr. Martyinné Orosz Marianna segítségével elkészített műsorban a diákok egyéni tehetsége és kreatív megnyilvánulása is érvényesült.

A szombat esti program első részét az ünnepélyes szalagtűzés zárta. Az elkövetkező időszakban mintegy 50 maturandus viseli mellkasán a szalagot, mely a felhőtlen gyermekkorból a felnőttek világába indulást jelképezi.

Egy rövid szünet után a program második részében már a bálozásé volt a főszerep. A látványos keringő bemutatása után a végzősök hozzátartozóikkal, szüleikkel vonultak a táncparkettre, hogy velük együtt tegyék emlékezetessé a szalagtűzési estet.

Táncra természetesen a vacsorát követően, egészen hajnalig volt még lehetőség, akkor már román és magyar zene mellett ünnepelt a több száz fős vendégség.

Tát Margit polgármester újságcikknek álcázott propagandaszólamokkal árasztotta el Méhkeréket. Kusza gondolataira senki nem világíthatott rá az írás megjelenése és postaládákba való bedobása előtt. Még a személyükben durván, hamis vádakkal megtámadott személyek – a magyarországi románság választott vezetői – sem kaptak lehetőséget felhívni a figyelmet a polgármester asszony jókora tévedéseire, durva csúsztatásaira, a Magyarországon (s leginkább Méhkeréken) élő román nemzetiségűek
megtévesztését célzó, szerepzavaros, megosztó magatartására.

Törvényességi, sajtóetikai kérdéseket vet fel már az is, hogy az írásnak helyet adó, többnyire magyar nyelvű időszaki lap, a „Viaţa Micherechiului” kiadója a település önkormányzata, felelős szerkesztőjét sem jelölik meg. A kiadvány sem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartott internetes és nyomtatott sajtótermékek között, sem pedig e hatóság időszaki lapokról vezetett nyilvántartásában nem található.

A méhkerékiek annál többet érdemelnek, mintsem, hogy válaszunk stílusa a polgármester asszonyéhoz igazodjon. Inkább tényszerűen feltárjuk a Tát Margit által összehordottakkal szemben a bizonyítható valóságot. Egyben a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (MROÖ) hamis vádakkal illetett tagjai ilyen módon kívánják tisztázni, hogy mi az igazság.

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.