Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

Aktuális híreink

A magyarországon élő románoknak
joguk van képviselőt választaniuk a Magyar Országgyűlésbe

Támogassa Ön is a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának román nemzetiségi listáját

Annak érdekében, hogy megismerjék a lista tagjait és jövőbeni programjukat, Tisztelettel meghívjuk Önt, hogy vegyen rész az alábbi helyen és időben tartandó fórumokon:

1.       Gyulamárcius 8. (csütörtök) 15:00 óra – Román Kulturális Központ (Líceum tér 2.)

2.       Pocsajmárcius 10. (szombat) 10:00 óra – Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Nagy u. 51.)

3.       Kétegyházamárcius 14. (szerda) 17:00 óra – Táncsics Mihály Művelődési Ház (Fő tér 4.)

3.       Battonyamárcius 20. (kedd) 16:00 óra – Sarokház vendéglő (Kossuth u. 33.)

MROÖ

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium általános iskolájában a nyílt tanítási napot 2018. március 22-én 8.00 és 12.00 óra között tartjuk. Ezen a napon az érdeklődő szülők és leendő kisiskolások órákat látogathatnak az alsó és felső tagozaton egyaránt, illetve megtekinthetik az iskolát.

Gyula, 2018. március 6.

Juhász Tibor s.k.

elnök

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott óvodákba az alábbi időpontokban lehet beíratni a gyermeket.

Beiratkozások helyszínei, időpontjai:

tabla1ab

A nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A felmentési kérelmet az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig lehet az óvoda fenntartójához benyújtani, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldenie a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye

szerint illetékes jegyzőhöz.

2017. szeptember 1-jétől a 2017/2018. nevelési évben az óvodába

·         azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,

·         az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni:

·         a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

·         a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

·         a gyermek TAJ kártyáját,

·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

·         nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.


Az alapító okiratuk szerint a gyulai Románvárosi Ó
voda, a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda minden tagóvodája, a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda és a battonyai „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda is biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

Továbbá tájékoztatom, hogy a minden, az MROÖ által fenntartott intézmény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai szerint román nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja és biztosítja a gyermek román-magyar nyelven történő óvodai nevelését.


Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján, az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Gyula, 2018. március 6.

Juhász Tibor s.k.

elnök

 

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.