skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

„A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda fejlesztése” általános leírása:

Kedvezményezett neve: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.5-16-2017-00100
A projekt címe: A Kétegyházi Román Nemzetiségi  Általános Iskola és Óvoda fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 407,31 millió forint
Támogatás mértéke: 100 %

Megvalósíthatósági tanulmány

Műszaki ellenőri beszámoló

Építészeti műszaki leírás

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda fenntartója az EFOP-4.1.5-16 projekt során a Pályázati Felhívás által megfogalmazott tevékenységek közül a tornaterem, valamint szakmai laborok építését tűzte ki célul.

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tükrében nagy hangsúllyal kezeli a testnevelés és más iskolai sporttevékenységek szervezését. A törvény céljának, egy egészségesebb társadalom megteremtésének megvalósításaként 2012. szeptember 1-től felmenő rendszerben kötelezően lett bevezetve intézményünkben is heti öt testnevelés óra. Ez komoly szervezési feladatok elé állította iskolánkat. A szükséges időkeret megteremtése, szakmai ellátottság valamint tárgyi feltételek biztosítása kihívások elé helyezték az iskola vezetését és pedagógusainkat is. A törvénnyel járó testnevelés óra számának növekedése tanulóink számára nem okozott gondot, s a szülők is nagy örömmel fogadták az új köznevelési törvényt. Szakmai területen alsós tanítók vették át kisebbeknél a mindennapos testnevelés tanítását, felsőben a szaktanár kolléga igazgatóhelyettesi munkaköre mellett heti húsz órában tanítja a gyerekeket. A tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges helyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, valamint a kötelező iskolai sportkör (iskolánkban a törvény által előírt minimum négy évfolyam van és annak keretén belül évfolyamonként egy-egy osztály működik: 2011. évi CXC. törvény 27§ 13. cikkely) működtetése azonban ma is csak részben megoldott.

Intézményünk nemzetiségi iskola jellegéből adódóan kötelezően bizonyos tantárgyakat a nemzetiség nyelvén, románul tanít. A gyerekek itt ismerkednek meg a testnevelés szaknyelvezetével, a román szakkifejezésekkel, román nyelven elhangzó utasításokkal, amelyeket más tanórán nem hall. Így nem is helyettesíthető, pótolható az mással. Tanulóink nagy része évek óta román vonalon folytatja tovább tanulmányait a gyulai Nicolai Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumba. A testnevelés órák ebben az intézményben is 50-50 százalékban nemzetiségi nyelven folynak, így a mi iskolánkból érkező tanulók számára fontos alapot képez a nálunk szerzett tudás. A megfelelő helyi és tárgyi feltételek között tartható testnevelés órák még nagyobb hangsúlyt kapnak diákjaink életében.

A projekt tartalmának bemutatása:

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

– Új természettudományi szaktanterem, tornaterem és a kötelezően előírt kiszolgáló helyiségek (szertárak, öltöző, mosdó) , valamint sportudvar kialakítása
– eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése
– akadálymentes mellékhelyiség, higiéniás létesítmények, orvosi szoba kialakítása

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

Mivel a projekt egy nevelési-oktatási intézmény fejlesztéseként valósul meg, így viszonylag kicsi az össztársadalmi hatása. Azonban az építkezés lehetőséget teremt a helyi és környékbeli munkanélküliek számára is, hogy ott foglalkoztatást kapjanak.

Társadalmi hatásnak tekinthető, hogy egy jól felszerelt iskolában szívesen tanítanak a pedagógusok is, így az elvándorlást csökkenthetjük. Továbbá szívesebben íratják be a szülők gyerekeiket egy nagy tornateremmel és modern laborokkal felszerelt iskolába, ahol az oktatás – bizonyos tárgyak esetében – két nyelven zajlik, ezzel lehetőséget teremtenek gyermekeiknek arra, hogy minőségi oktatásban részesülhessenek.

A természettudományi laborokban szakköröket is kívánunk tartani, továbbá a non-formális tanulási módszerek alkalmazásával többfajta délutáni szabadidős programot kínálhatunk majd tanulóinknak. Hosszú távú célunk, hogy az általunk oktatott diákok közül kerüljenek ki olyanok, akik később a kutatás-fejlesztés területén helyezkednek el, hiszen már gyermekként megszeretik ezeket a tudományterületeket, melyeket későbbi felnőtt életükben készség szinten fognak tudni hasznosítani.

A 2020/2021-es tanévtől, amikor birtokba vehetik a tanulók az új épületet és a kültéri sportpályát, azokat közösségi térré kívánjuk oly módon alakítani, hogy számos nyilvános programot szervezünk a jövőben, melyre a szülőket és a tágabb családot is szívesen látjuk. Ez is hozzájárul a település lakosság-megtartó képességéhez, hiszen Gyula és Békéscsaba elég közel van Kétegyházához, így gyakran megesik, hogy a családok inkább az ottani oktatási intézményeket választják, netán teljes egészében átköltöznek ezekbe a városokban. Nagyközségként fontos, hogy település vonzóképességét megtartsuk, a település elöregedését megállítsuk, melynek során nagy jelentősége van a minőségi oktatást kínáló intézményeknek.

Számszerűsíthető mutatók:
– 24 férőhelyes természet tudományi  előadó 74,76m2, természettudományi előkészítő 21,64m2
– biológia, kémia, fizika szertár 53,99m2
– sportszertár 57,14m2
– WC, előterek, folyosó, öltözők, zuhanyzók, mosdók, tanári szoba, betegszoba 273,66m2
– tornaterem 450,60m2
– sportudvar 608 m2
– a bővítés hasznos nettó alapterülete  931,79 m2, meglévő iskola hasznos alapterülete 724,6m2, hasznos alapterület összesen: 1656,39m2
28 féle,  152 darab eszköz beszerzése.

Galéria - Építkezés 2019-2021

feltöltés alatt…

Galéria - Alapkő letétel 2019.07.30.
Galéria - Átadó ünnepség 2021.06.28.
Galéria - Kész állapot
Galéria - Eszközök

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2022. május 31.

Back To Top